Portály – propojujeme a vytváříme pole

V předchozích návodech jsme se naučili, jak portály v případě „nepřátelských“ zničit a následně zabrat pro naší frakci. Hlavním úkolem agentů (hráčů) v Ingress je ovšem portály propojovat a vytvářet tak ‚energetická‘ pole. Vytváření polí je v Ingress hodnoceno nejen pro každého hráče, ale dokonce v rámci celosvětového (globálního) skóre.

Vytvořené pole pokryje určitou reálnou plochu mapy a podle toho, jak je daná oblast, nad kterou je pole vytvořené, osídlená obyvateli, získáváte tzv. MU (Mind Units), které se započítávají do skóre všech hráčů Ingress na světě ve vlastní frakci. Z hlediska získávání MU je samozřejmě ideální vytvářet co největší pole nad co možná nejvíce osídlenými částmi území, při hraní tomu ale bývá často přesně opačně.

Abychom vytvořili pole, je zapotřebí nejdříve propojit alespoň tři portály mezi sebou.

 

Propojení portálů, linkování

Pokud chceme spojit dva portály mezi sebou, musíme mít nejdříve splněné všechny podmínky:

 • jak výchozí (origin), tak cílový (remote) portál musí být plně osazený rezonátory. Módy mohou, ale nemusejí být v portálu osazené
 • jak výchozí, tak cílový portál musí být vlastní frakce
 • hráč musí vlastnit od cílového portálu alespoň jeden portálový klíč
 • hráč musí být radarem v dosahu výchozího portálu
 • vzdálenost mezi portály nesmí přesahovat maximální možnou linkovací vzdálenost výchozího portálu
 • mezi výchozím a cílovým portálem se nesmí nacházet žádný křížící link nebo pole
 • z výchozího portálu může být vytvořeno pouze osm odchozích linků (propojení), počet příchozích není omezený
 • linky není možné vytvářet z portálu nacházejícího se uvnitř pole

Pokud kterákoliv z podmínek nebude platit, nelze vytvořit link (propojení portálů mezi sebou).

 

Vytvoření pole

K vytvoření pole je zapotřebí propojit tři portály mezi sebou. Pole je možné vytvořit pouze mezi třemi portály, při propojení více portálů které netvoří trojúhelníky, pole nevzniká (například propojení portálu do tvaru čtverce, obdélníku nebo obecně jiného tvaru než je trojúhelník). Pokud jsou ale například čtyři portály spojené do obdélníku či čtverce (netvoří pole) a propojíte opačné konce, vzniknou dvě pole.

 

Jak propojit portály

Portály propojujeme nejčastěji z důvodu vytváření polí, ale jsou zde i jiné důvody, proč je dobré linky vytvářet. Při propojení portálů získává hráč AP (zkušenostní body), které mu pomáhají postupovat na vyšší úroveň (level), konkrétně 313AP za každý vytvořený link mezi dvěma portály. Každý link, který přichází nebo odchází z portálu, také posiluje pasivní obranu portálu (hodnotu Mitigation), podle této tabulky. Propojením portálů navíc zabráníte protistraně (ale bohužel i vlastní frakci) vytvoření linků, které by mohly vaše propojení křížit. Díky propojení portálů je možné mezi nimi vzácně přesouvat artefakty.

Vždy propojujeme pouze dva portály mezi sebou. Oba dva portály musí být plně osazené rezonátory a od cílového portálu musíte v inventáři vlastnit klíč, o který při vytvoření linku přijdete! Klíč použitý pro vytvoření linku není možné mít v kapsuli a po vytvoření vám z inventáře zmizí. Proto je užitečné vlastnit od portálů klíčů více, pokud to je možné.

Portály je možné propojit pouze na určitou vzdálenost. Při dnešním rozšíření hry Ingress je sice téměř nemožné propojovat hodně vzdálené portály, protože je zde velká pravděpodobnost, že link bude křížit už nějaký stávající (a tak není možné link vytvořit), ale je dobré vědět, že maximální možná vzdálenost se řídí podle úrovně výchozího portálu. Podívejte se do této tabulky, jaké maximální možné vzdálenosti je možné dosahovat. Výpočet závisí na průměrné úrovni rezonátorů v portálu, výpočet dosahu je 160m * (průměrná úroveň rezonátorů ^4). Jak vidíte, tato hodnota vás při propojování ve většině případů nebude nijak omezovat.
Maximální vzdálenost je možné navíc zvětšit osazení módu Link AMP do výchozího portálu.

Je také nutné při plánování linků myslet na to, že z jednoho portálu je možné vytvořit pouze osm ‚odchozích‘ linků na jiné portály. Pokud je již osm odchozích linků vytvořeno, není možné vytvořit další link. Zda jsou linky na portálu odchozí či příchozí, zjistíte pomocí animace směru proudění XM energie u linků, stačí je jen spočítat.

Další omezení, které vytvoření linku znemožňuje, je umístění jak výchozího, tak cílového portálu uvnitř pole (vlastního i cizího). Pokud je ale portál sice součástí pole, ale není v poli uzavřený (tvoří jeden z krajních bodů pole), je možné tento portál pro propojení použít.

 

Linkujeme

Pokud je portál, ze kterého chcete vytvořit link, v dosahu radaru (a v portálu je osazených všech osm rezonátorů), objeví se na kartě portálu, mezi přehledem rezonátorů, tlačítko LINK.

Pokud na tlačítko kliknete, objeví se zmenšená mapa a po chvíli se zobrazí portály v dosahu, které je možné propojit.

 

Kolem portálů, které je možné propojit, se zobrazí animace cílového portálu, tři plochy rotující kolem portálu. Tyto portály je možné propojit. Pro zobrazení portálů, které nejsou v dosahu zobrazené mapy, slouží záložka označená klíčem, která se navíc po chvíli automaticky rozbalí a obsahuje všechny dostupné portály, které lze pro propojení použít. Vidíte zde i náhledové obrázky portálů a počet klíčů, pokud jich máte od cílového portálu k dispozici více. Je zde uvedená i vzdálenost od portálu.
Záložku se zobrazením portálů lze také posunutím vpravo opět schovat, což je užitečné, pokud linkujete blízké portály a chcete mít přehlednější pohled na mapu. Mapu můžete, do určité míry, také prsty zvětšovat či zmenšovat.

Pokud tedy máte možnost propojení alespoň jednoho portálu (pokud tato možnost není, objeví se hláška „No linkable portals“), stačí pouze buď kliknout na portál na mapě, nebo vybrat zvolený portál z nabídky v záložce a potvrdit tlačítkem CONFIRM. Vybírejte pečlivě (hlavně v případě více portálů v těsné blízkosti), protože po výběru portálu zde již není žádné další potvrzení, vytvoří se propojení (link). Uvidíte animaci vzniku linku a zároveň se objeví informace o zisku AP.

 

Link je tímto vytvořený a dokud v obou portálech zůstanou v každém alespoň tři rezonátory, zůstanou portály propojené. Zároveň přicházíte o klíč od vzdáleného portálu, který jste použili na vytvoření propojení. Proto je často užitečné mít klíčů od jednoho portálu ‚v zásobě‘ více.

 

Vytvoření pole

Pole vzniká vzájemným propojením tří portálů. Pokud tedy vytvoříte vzájemné propojení tří portálů mezi sebou (tři linky), vznikne pole. Je zcela jedno, zda jste linky vytvořili pouze vy, nebo už byly částečně „připravené“ od jiného hráče, jakmile vytvoříte ‚poslední stranu trojúhelníku‘, vytvořili jste pole.

Po vytvoření pole se objeví animace (která je pro většinu hráčů otravná ;] a na zařízení s androidem se dá přeskočit tlačítkem Back ..), zobrazí se vytvořené pole a uvidíte, kolik AP bodů získáváte. Zároveň je zobrazeno, kolik MU (Mind Units) jste pro svojí frakci získali, tyto body se započítávají do celosvětového skóre!

 

„Pole v poli“

Body MU získáváte podle toho, jakou plochu reálného území pole „překrylo“ a jak je daná oblast osídlená populací. Je zde ale možnost získat z určitého území bodů daleko více a to vytvořením vícenásobného pole. Není to nic složitého, vytváření polí naplánujete tak, aby vždy nově vytvořené pole překrývalo pole již existující. Těchto „vrstev“ můžete vytvářet v podstatě neomezeně, pokud máte k dispozici vhodně umístěné portály a dostatek klíčů od nich. Získané MU se poté z každého vytvořeného pole sčítají.

Na Intel mapě se vícevrstvé pole zobrazí sytější barvou.

 

 Hrajte chytře!

Před propojením portálů doporučuji se zamyslet, zda vytvoření konkrétního linku je pro vás jako hráče i celkově pro frakci výhodné. Hodně hráčů, alespoň na začátku hraní (ale někteří bohužel neustále..), vytváří linky a pole zcela bez rozmyslu, v lepším případě se „šidí“ o zisk AP a MU, v horším případě pak „škodí“ vlastní frakci. Pamatujte na to, že není nutné dělat linky a pole naprosto bez rozmyslu, jen abyste získali „nějaké ty body“.

Z globálního pohledu je samozřejmě nejvýhodnější vytvářet co největší pole nad co nejhustěji osídlenou oblastí a tím získávat co nejvíce MU. problém je ale v tom, že pokud například vytvoříte „mega-pole“ nad vaším městem, nikdo další už uvnitř pokrytého území nevytvoří žádný další link. A to ani vy, ani vaši spoluhráči.

Je dobré si uvědomit, že z hlediska AP („zkušenostních“ bodů) je zcela jedno, jak velké pole vytvoříte, body získáváte stejné za vytvoření jakéhokoliv pole. Proto je často výhodné naplánovat propojování portálů tak, abyste vytvořili co nejvíce linků a polí, podle rozmístění portálů „v dosahu“. Je také dobré vědět, že každý link portálu posiluje jeho obranu (Mitigation), proto se snažte mít na každém portálu ideálně tři a více linků. Z tohoto pohledu je vytváření multi-polí méně výhodné, že maximální propojení portálů mezi sebou.

Není nic horšího, pokud se hráči povede link „skrz město“ a tím znemožní linkování mnoha portálů „po cestě“. Nezapomínejte, že vlastní portál je možné „zničit“ pouze pomocí viru, kterých není k dispozici nijak velké množství. Takže pokud se nedomluvíte s některým z hráčů protistrany, je často jedinou možností na odstranění takto „nepovedeného“ linku počkat přibližně týden, než se rezonátory v jednom z portálů linku zcela nevybijí (15% denně).
Samozřejmě, je zde i možnost takto „zaškodit protistraně“ a vytvářet linky znemožňující další propojování portálů protihráčům, ale nesmíte zapomenout na to, že se právě toto může obrátit proti vám.

Podívejte se také na toto video, kde je ukázáno, jak propojit čtyři portály mezi sebou tak, aby vzniknul maximální počet polí:

 

Video je v angličtině, ale zde je stručný překlad:

 •  Jak je možné vytvořit čtyři pole ze čtyř portálů
 • Předpokladem je mít od každého portálu potřebný počet klíčů
 • Portály pojmenujeme 1,2, 3 a 4
 • Nejdříve propojíme portály 1, 2 a 3 tak, aby vzniknulo pole (první pole)
 • Pak propojíme portály 1 a 2 na portál 4 (druhé pole)
 • Vytvoříme link z portálu 4 na portál 3 (naopak to není možné)
 • Tím vytvoříme další dvě pole, celkem tedy čtyři (tři menší a jedno větší)

Zde je vše shrnuté jedním obrázkem:

2015-03-29_3-4_pole

Jak vidíte, pokud budete linky plánovat, získáte tak mnohem více polí, než se může zdát. A tím pádem i mnohem více AP!

A zde je, pro zajímavost, ukázáno, jak může i při propojení tří portálů „vzniknout“ prázdné pole:

 

Pokud byste k portálům cestovali například autem a rychlostí vyšší jak 50-70km/hod, může se stát, že budete mít zablokované funkce skeneru na určitou dobu. V tomto případě není možné ani osazovat portál, ani například linkovat, o klíče od vzdálených portálů můžete i nenávratně přijít. Stačí ale přibližně minutu počkat a vše již bude v pořádku.

 

Závěrem

Vytváření polí by měl být hlavní cíl hráčů v Ingress. Pro většinu z nás je ale hlavní motivace zisk AP, který je při vytváření linků a polí opravdu zajímavý (u jednoho pole to jsou tři linky a pole, takže 3x 313 + 1.250, celkem +2.189 AP!). Doporučuji si podle možností vytvářet dostatečnou zásobu klíčů od portálů, které můžete mezi sebou propojovat.

Plánování linků a polí je možné si připravit také dopředu díky nové funkci v Ingress Intel.

Linky a pole nevytvářejte „bezhlavě“, dodržujte případně dohody místních komunit hráčů. Vytváření polí je ‚efektivnější‘, pokud spojíte síly s kolegy a „zalinkujete“ území s portály společně. Můžete také tímto způsobem pomoci nováčkům ve hře, linkováním a vytvářením pole získávají rychle potřebné body. Pasivní obrana portálů se tak vcelku zajímavě zvýší, obzvláště pokud portály osadíte také štíty a dalšími obrannými módy.

 


Diskuze k příspěvku: IngressMania Fórum